(Rijks)overheid

De rol van de overheid is in het nieuwe zorgstelsel veranderd van een vormgevende naar een meer toezichthoudende. Verantwoordelijkheden liggen steeds vaker bij de partijen in het veld. De overheid neemt de rol op zich van 'scheidsrechter', met enkele zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) als 'grensrechters', zoals het College voor Zorgverzekeringen (CvZ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Nederlandse Mededingsautoriteit (NMa), De Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Wijzigingen in het beleid van de overheid hebben voor de zorgverzekeraars en zorgaanbieders vaak grote gevolgen. Bijvoorbeeld de overheveling van het (kortdurende) geneeskundige deel van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) vanaf 1 januari 2008. 

Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten:

 • Literatuur- en programmaverkenning naar de werkwijze en waarde van arbocuratieve zorg in opdracht van de Ministeries van SZW, VWS en BZK
 • Onderzoek naar de haalbaarheid van een IZA-achtig systeem van eigen bijdragen in de nieuwe zorgverzekeringswet voor het Ministerie van VWS
 • Haalbaarheidsonderzoek invoering eigen bijdrage systematiek in de Ziekenfondswet in opdracht van het Ministerie van VWS
 • Effectiviteit- en efficiencyonderzoek bij Sectorfondsen in opdracht van het Ministerie van VWS
 • Evaluatie van de effectiviteit van de activiteiten van Stichting Doelmatige Geneesmiddelenvoorziening (DGV) in opdracht van het Ministerie van VWS
 • Evaluatie organisatie psychosociale nazorg boeren naar aanleiding van vogelpest in opdracht van het Ministerie van VWS
 • Onderzoek succes- en faalfactoren van samenwerking tussen dagbesteding (AWBZ) en SW-bedrijven, in opdracht van het Ministerie van VWS en het Ministerie van SZW
 • Advisering en ondersteuning bij opzet Informatie- en Adviescentrum (IAC) Vuurwerkramp Enschede in opdracht van het Ministerie van VWS
 • International project ten aanzien van het doorlichten van Public Health System Litouwen in opdracht van SENTER / Ministerie van EZ
 • Landenvergelijking zorgstelsels in Europa in opdracht van het Ministery of Health in Turkije
 • Begeleiden workshop scenarioanalyse van de zorgverzekeringsmarkt voor een Nederlandse toezichthouder
 • Verrichten van een marktscan van de verzekeringsmarkt ten behoeve van een monitor van een Nederlandse toezichthouder
 • Begeleiden van een samenwerking voor een gemeente en een woonvereniging
 • Projectbegeleiding invoer WMO-dossier bij een middelgrote gemeente