Beleids(evaluatie)onderzoek

Bij beleidsstudies gaat het om onderzoeken die een cruciale rol spelen binnen de beleidscyclus van organisaties, in het bijzonder bij overheden of aan de overheid gelieerde organisaties. Beleidsstudies zijn aan de orde in 3 fasen: beleidsvorming (zoals beleidsontwerpend onderzoek, ex ante beleidsevaluatie of haalbaarheidsonderzoek), beleidsuitvoering (zoals monitoring) en tot slot beleidsevaluatie (zoals effectevaluatie, uitvoeringsevaluatie of wet- en regelgevingevaluatie).

De algemene aanpak van beleidsonderzoeken bestaat uit vijf stappen. Allereerst vindt er een oriëntatie plaats waarbij inzicht wordt verkregen in onder andere de achtgronden en de betrokken stakeholders. Vervolgens wordt het toetsingskader vastgesteld om de centrale aspecten en criteria transparant te maken. In de derde stap vindt de inventarisatie van de benodigde informatie plaats. Tenslotte worden de verzamelde gegevens geanalyseerd, de centrale aspecten beoordeeld en in een schriftelijke rapportage vastgelegd. 

Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten:

  • Onderzoek naar de haalbaarheid van een IZA-achtig systeem van eigen bijdragen in de nieuwe zorgverzekeringswet voor het Ministerie van VWS
  • Haalbaarheidsonderzoek invoering eigen bijdrage systematiek in de Ziekenfondswet in opdracht van het Ministerie van VWS
  • Effectiviteit- en efficiencyonderzoek bij Sectorfondsen in opdracht van het Ministerie van VWS
  • Evaluatie van de effectiviteit van de activiteiten van Stichting Doelmatige Geneesmiddelenvoorziening (DGV) in opdracht van het Ministerie van VWS
  • Literatuur- en programmaverkenning naar de werkwijze en waarde van arbocuratieve zorg in opdracht van de Ministeries van SZW, VWS en BZK 
  • Evaluatie organisatie psychosociale nazorg boeren naar aanleiding van vogelpest in opdracht van het Ministerie van VWS
  • Verrichten van een marktscan van de verzekeringsmarkt ten behoeve van een monitor van een Nederlandse toezichthouder
  • Evaluatieonderzoek naar een aanbestedingstraject voor een zorgverzekeraar