Persberichten

Reguliere zorgpolis verliest terrein
Haarlem, 7 maart 2012- Verzekerden hadden tot 1 februari 2012 weer de mogelijkheid over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Voor het derde achtereenvolgende jaar is de mobiliteit toegenomen. Ongeveer 1 miljoen Nederlanders, ofwel 6% van de verzekerden, koos voor een andere zorgverzekeraar. Consumenten switchten vooral om de prijs naar goedkopere (internet)labels of naar een zorgverzekering met premiekorting via een collectiviteit. Verzekeraars die de meeste verzekerden hebben gewonnen wisten veel instroom te realiseren door onder meer veel reclame te maken via internet. Dit blijkt uit het jaarlijkse mobiliteitsonderzoek van BS Health Consultancy.
Lees verder...
 
GGZ op scherp
Haarlem, 14 februari 2012 - Een lager gemiddeld rendement van de GGZ-instellingen van 1,8% in 2009 naar 1,5% in 2010 heeft het kabinet er niet van weerhouden een tariefkorting van € 222 miljoen door te voeren. Bovenop deze maatregel geldt nog een (hogere) eigen bijdrage voor GGZ-patiënten van 18 jaar en ouder. Naast de bezuinigingen van het kabinet hebben GGZ-instellingen te maken met grote veranderingen en onzekerheden. GGZ-instellingen dienen niet afwachtend te zijn totdat de veranderingen hen overkomen, maar actie te ondernemen om hun toekomst in eigen hand te houden. GGZ-instellingen worden op scherp gezet om hun toegevoegde waarde aan te tonen en hun prestaties te verbeteren. Voor het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden heeft BS Health Consultancy een onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkelingen in de GGZ-markt en de prestaties van 52 GGZ-instellingen die zich richten op geneeskundige GGZ.
Lees verder...
 
Stijging mobiliteit zorgverzekeringsmarkt door prijs en internet
Haarlem, 24 februari 2011 - Verzekerden hadden tot 1 februari 2011 weer de mogelijkheid over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Voor het tweede achtereenvolgende jaar is de mobiliteit toegenomen. Ruim 5% van de verzekerden, ofwel ongeveer 900.000 Nederlanders, koos dit jaar voor een andere zorgverzekeraar. Consumenten switchten met name om de prijs naar een goedkopere internetlabel of naar een zorgverzekering met premiekorting via een zogenoemde gelegenheidscollectiviteit. Daarbij ondersteund door internet als populair medium om informatie op te zoeken, polissen te vergelijken en een nieuwe zorgverzekering af te sluiten.
Lees verder...
 
Zorginkoop ontplooit zich tot doelgroepgerichte zorgontwikkeling
Haarlem, 21 december 2010 - Het denken in doelgroepen biedt zorgverzekeraars en zorgaanbieders mogelijkheden om gezamenlijk zorg te ontwikkelen die beter inspeelt op de individuele behoeften en wensen van ouderen en chronisch zieken. Door segmentatie  wordt bepaald welke specifieke kennis en vaardigheden nodig zijn en op welke wijze dit het beste georganiseerd kan worden in netwerken van zorg- en dienstverlening. Dit blijkt uit onderzoek dat BS Health Consultancy heeft uitgevoerd naar de ontwikkelingen en mogelijkheden op de zorginkoopmarkt.
Lees verder...
 
Veranderend profiel arbeidsmarkt vraagt om nieuwe arbozorgverlening
Haarlem, 22 maart 2010 - Om in 2020 de vraag naar arbeidskrachten op te kunnen vangen zal circa 75% van de Nederlanders in de leeftijdscategorie 55 tot en met 66 jaar nog deel moeten uitmaken van de werkzame beroepsbevolking. In 2009 was dit percentage nog 47%. Niet alleen de samenstelling, maar ook de manier waarop met werk wordt omgegaan verandert. Het traditionele patroon met langdurige vaste dienstverbanden bij één werkgever verdwijnt. Op dit moment is ongeveer 9% van de werkzame beroepsbevolking een ZZP-er. Dit wijzigende profiel vraagt om innovatieve oplossingen om de inzetbaarheid van werkenden te behouden en te optimaliseren. BS Health Consultancy heeft een onderzoek uitgevoerd naar het veranderende profiel van de arbeidsmarkt en met welke nieuwe proposities, zoals de ‘ZZP arbocommunityverzekering',  arbozorgverleners meer focus kunnen leggen op het bieden van toegevoegde waarde aan specifieke klantgroepen.
Lees verder...
 
Eerste Vorige Volgende Laatste