Veranderend profiel arbeidsmarkt vraagt om nieuwe arbozorgverlening

Haarlem, 22 maart 2010 - Om in 2020 de vraag naar arbeidskrachten op te kunnen vangen zal circa 75% van de Nederlanders in de leeftijdscategorie 55 tot en met 66 jaar nog deel moeten uitmaken van de werkzame beroepsbevolking. In 2009 was dit percentage nog 47%. Niet alleen de samenstelling, maar ook de manier waarop met werk wordt omgegaan verandert. Het traditionele patroon met langdurige vaste dienstverbanden bij één werkgever verdwijnt. Op dit moment is ongeveer 9% van de werkzame beroepsbevolking een ZZP-er. Dit wijzigende profiel vraagt om innovatieve oplossingen om de inzetbaarheid van werkenden te behouden en te optimaliseren. BS Health Consultancy heeft een onderzoek uitgevoerd naar het veranderende profiel van de arbeidsmarkt en met welke nieuwe proposities, zoals de ‘ZZP arbocommunityverzekering',  arbozorgverleners meer focus kunnen leggen op het bieden van toegevoegde waarde aan specifieke klantgroepen.

Verschuiving focus arbozorgverlening van verzuim- naar gezondheidsmanagement
Van oudsher is de arbozorgverlener gericht op het bieden van verzuimbegeleiding aan de werkgever. Bij de meeste werkgevers is dit verzuim op orde en laag (4%). Mede daarom is in toenemende mate het vizier van arbozorgverleners gericht op de 96% niet-verzuimende werknemers. Langzamerhand leidt dit bij de arbozorgverleners tot een accentverschuiving van verzuim- naar gezondheidsmanagement: meer gericht op preventieve elementen en vitaliteit, op voorzorg in plaats van nazorg.

Nieuwe proposities met meer focus op het bieden van toegevoegde waarde
De wijzigende arbeidsmarkt en behoeften vragen om nieuwe waardeproposities die hier adequaat op inspelen. Specifiek afgestemd op de branche, organisatie en werkende. Differentiatie is nodig, omdat de behoeften van de MKB-markt verschillen van de markt van grote werkgevers. Zoals ook de behoeften van de werknemer verschillen van die van de ZZP-er. De MKB-er wil vooral ‘hands-on' voor een vaste prijs en zit in mindere mate te wachten op allerlei preventieve activiteiten. In tegenstelling tot grote werkgevers. Zij zijn - in de rol van eigen risicodrager van verzuim - juist wel gebaat bij preventieve activiteiten en specifieke kennis op het raakvlak tussen HR-dienstverlening en gezondheidsmanagement. Bij dit klantsegment passen ook prestatiecontracten. Prestatiecontracten waaraan financiële consequenties zijn verbonden aan het al dan niet halen van de doelstelling(en) zijn straks meer regel dan uitzondering. De zogenoemde propositie van ‘Workability-shared-saving' speelt in op deze ontwikkeling. Naast deze propositie worden in het onderzoek van BS Health Consultancy vanuit de verrichte vraag- en aanbodanalyse per onderscheiden klantsegment nog een vijftal andere proposities gepresenteerd:

- De "ZZP-arbocommunityverzekering" verzekert een ZZP-er voor arbeidsongeschiktheid en zorgkosten en biedt de mogelijkheid punten op te bouwen. In te zetten voor verschillende (preventieve) arbo- interventies. Via de verzekering is de ZZP-er tevens lid van de netwerkorganisatie "ZZP-community" waar hij met al zijn vragen en ervaringen terecht kan bij collega-ZZP-ers.
- De "MKB-wellness coach" is een concept voor kleinere werkgevers. Op het gebied van arbo, reïntegratie, verzuim-, wga- en zorgverzekeringen wordt een ketenconcept aangeboden. De "MKB-wellness coach" heeft voor het ketenconcept speciale aanbieders geselecteerd en voorzien van een eigen keurmerk.
- Het "Business Health Centre" is een gezondheidscentrum voor werknemers van verschillende werkgevers op een bedrijventerrein. Bij dit concept wordt dienstverlening aangeboden op het terrein van preventie, fysieke en psychische klachten.
"Arbo-en-HR-solutions-in-1" is een joint venture van een arbozorgverlener met een HR-dienstverlener. De dienstverlening van de arbozorgverlener wordt versterkt met HR diensten op het gebied van in-, door- en uitstroom van personeel.
- Het "Private Health Budget" is een gezamenlijke propositie van zorgverzekeraar en arbozorgverlener. Werknemers krijgen van de zorgverzekeraar een budget toegekend dat ze naar eigen inzicht kunnen inzetten voor verschillende preventieve interventies die worden verzorgd door de arbozorgverlener.