Verwachte mobiliteit zorgverzekeringsmarkt 5 procent

Haarlem, 26 september 2008 - Ondanks  dat ruim 80% van de grote collectieve contracten per 1 januari 2009 afloopt, zijn slechts weinig collectiviteiten voornemens van zorgverzekeraar te wisselen. De verwachting is, dat slechts 5% van de verzekerden komend jaar zullen gaan overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Na de invoering van de basisverzekering, begin 2006, stapten nog bijna een kwart van de verzekerden over. De verwachte mobiliteit in 2009 zal rond die van het jaar 2007 liggen (4,5%) en blijft marginaal.

Premiestijging basisverzekering van 3%
In 2006 lag de gemiddelde nominale premie voor de basisverzekering 6% onder de kostendekkende rekenpremie van het Ministerie van VWS. In 2007 was dat 3% en in 2008 nog maar 1%. De verwachting is dat de ontwikkeling van het rendementsherstel van zorgverzekeraars doorzet, ondanks dat DSW Zorgverzekeraar haar premie van de basisverzekering met 1% heeft verlaagd. In 2006 en 2007 was de premiesetting van DSW voor veel zorgverzekeraars nog leidend. Anno 2008 is de zorgverzekeringsmarkt meer uitgekristalliseerd  en zal de nieuwe premie van DSW, evenals in 2008, niet meer bepalend zijn voor de premiesetting van de (grote) zorgverzekeraars. Weinig zorgverzekeraars hebben nog financiële ruimte om een lage zorgpremie en kortingen in de markt te zetten. De gemiddelde nominale jaarpremie voor de basisverzekering komt in 2009 vermoedelijk rond of iets boven de kostendekkende rekenpremie van euro 1.074 te liggen. Dit betekent een premiestijging van 3%.

Verzekerden zijn minder prijsgevoelig
De prijsgevoeligheid van consumenten voor zorgverzekeringen is ten opzichte van 2006 sterk afgenomen. De prijselasticiteit daalde in 2008  naar -0,1, ongeveer het niveau van vóór de stelselwijziging. In 2007 bedroeg de elasticiteit nog -2,0 en in 2006 zelfs -7,0. Een prijselasticiteit van -0,1 betekent dat een zorgverzekeraar die zijn premie laat dalen met 1%, ongeveer 120 verzekerden wint. In 2006 zou de zorgverzekeraar met deze prijsverlaging nog 27.000 verzekerden winnen.

Mobiliteit vooral binnen de groep van individueel verzekerden van 18 tot 45 jaar
In de leeftijdsklasse 18 tot 45 jaar zijn relatief weinig Nederlanders collectief verzekerd. Slechts 54% ten opzichte van een totaal gemiddelde collectiviteitsgraad van 59%. De verwachting van deze groep verzekerden is juist, dat zij zich aangetrokken voelen tot een collectieve verzekering, door de premievoordelen die er aan zijn verbonden. Een deel van deze groep verzekerden zal vermoedelijk, mede als gevolg van de verwachte premiestijgingen in 2009, alsnog kiezen zich aan te sluiten bij een collectiviteit. Hierdoor zal de collectiviteitsgraad in 2009 naar verwachting verder stijgen tot circa 61%. Een ander deel van de groep van 18 tot 45 jaar zal  kiezen individueel verzekerd te blijven, maar zal dan wel overstappen naar een specifieke, goedkopere polis. Dergelijke polissen kunnen onder de aandacht worden gebracht via nieuwe mediakanalen, zoals YouTube, MSN of gerichte sms-berichten.

Vooral grote werkgevers(collectiviteiten) worden verleid met vitaliteitsproposities
Een belangrijk kanaal om verzekerden in de leeftijdsklasse 18 tot 45 jaar te benaderen is de werkgever. Vooral bij grote werkgevers met meer dan 500 werknemers is groei te realiseren door te sturen op het laten 'vollopen' van bestaande collectiviteiten. Bijvoorbeeld door de hoogte van de collectiviteitskorting te laten afhangen van de vulgraad van de collectiviteit. Gelet op de huidige krappe arbeidsmarkt blijft de zorgverzekering voor werkgevers toch een item. Veel (grote) werkgevers willen inspanningen doen om de arbeidsproductiviteit van hun werknemers te verhogen. Komend commercieel seizoen zullen dan ook veel (grote) werkgevers worden verleid over te stappen. Verleiding door zorgverzekeraars die proposities aanbieden, die het verzuim doet verminderen en de vitaliteit van werknemers doet verbeteren.

Groei aantal verzekerden in 2009 alleen te realiseren met doelgroep gerichte polissen
Anno 2008 zijn zorgverzekeraars  (nog) weinig onderscheidend, waardoor verzekerden weinig reden hebben om over te stappen. Er zijn relatief weinig verschillen in prijs en klanttevredenheid. De waardering van verzekerden voor de dienstverlening van alle zorgverzekeraars is ruim voldoende. Klanttevredenheid en servicegraad zijn randvoorwaarden voor klantbehoud. Groei in het aantal verzekerden is op de zorgverzekeringsmarkt in 2009 alleen te realiseren door doelgroep gerichte polissen. Hierbij dient verder te worden gegaan dan alleen dekking of gebruik van een communicatiekanaal. Het gaat om het totaalpakket, inclusief zorginkoop, dat is afgestemd op de 'drive' van de doelgroep.

- EINDE PERSBERICHT -