Zorgverzekeraars

Het nieuwe zorgstelsel heeft ertoe geleid dat de zorgverzekeraarsmarkt grillig is geworden. Dit noodzaakt zorgverzekeraars tot handelen en veranderen, ze kunnen niet langer koersen op de zekerheden uit het verleden. De nieuwe spelregels maken een andere strategie noodzakelijk. Velen kiezen voor schaalvergroting. Fusies en samenwerkingsafspraken zijn aan de orde van de dag. De vier grote zorgverzekeraars hebben momenteel bijna 90% van de markt in handen.

De scherpe prijszetting heeft ertoe geleid dat de resultaten onder druk zijn komen te staan. Langzamerhand zullen de weggegeven kortingen op een andere wijze moeten worden terugverdiend. Zorginkoop lijkt daar geleidelijk steeds meer ruimte voor te bieden door het aangaan van nieuwe configuraties met zorgaanbieders en ontwikkelen van andere verdienmodellen.

Nederlandse consumenten veranderen en worden steeds kritischer en gevoed door vergelijkingssites, informatie van patiënten en consumentenverenigingen en door openbare informatiebronnen. De stabiele en hiërarchische consument van vroeger heeft plaatsgemaakt voor een dynamische netwerksamenleving waarin vooral veel jonge(re) consumenten zijn aangesloten bij online communities (de zgn. "Einstein-generatie"). Dé consument bestaat niet, maar de zorgverzekerden kunnen wel worden onderverdeeld in verschillende doelgroepsegmenten. Deze doelgroepsegmenten verwachten steeds meer maatwerk van zorgverzekeraars.

Werkgevers zijn een belangrijk distributiekanaal voor zorgverzekeraars. Ongeveer 40% van het totale verzekerden bestand zijn werknemers die via de collectiviteit van de werkgever verzekerd zijn. Werkgevers zien de zorgverzekering echter steeds meer als een standaardproduct en willen veelal niet teveel tijd en energie besteden aan het afsluiten van een collectief contract. Voor de werkgever kan door het combineren van zorg en verzuim de zorgverzekering wel onderscheidend en interessant zijn. 

Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten:

 • Opstellen trendanalyse voor een regionale zorgverzekeraar
 • Ondersteuning stuurgroep fusie landelijke zorgverzekeraar
 • Ondersteuning en advisering van Stuurgroep bij fusie tussen de uitvoeringsinstantie van de publiekrechtelijke ziektekostenverzekering IZA en een grote regionale zorgverzekeraar
 • Opstellen business case 'Nut & Noodzaak" fusie 3 zorgverzekeraars
 • Identificatie groeisegmenten voor een grote collectiviteit
 • Evaluatieonderzoek naar een aanbestedingstraject voor een zorgverzekeraar
 • Ondersteuning bij het ontwikkelen van een strategie voor behoud van een grote collectiviteit voor een zorgverzekeraar
 • Ondersteuning van een zorgverzekeraar bij het commerciële seizoen
 • Opstellen position paper voor product "sociale zekerheid" van een landelijke zorgverzekeraar
 • Ondersteuning van een zorgverzekeraar bij het opstellen van een marketingcampagne voor de doelgroep werkgeverscollectiviteiten
 • Onderzoek naar de synergie tussen zorg en sociale zekerheid voor een koepelorganisatie voor verzekeraars
 • Ontwerpen van een organisatiemodel voor een regionale zorgverzekeraar
 • Toekomstverkenning schadeverwerkingsproces zorg voor een zorgverzekeraar
 • Doorlichten van de backoffice van een regionale zorgverzekeraar en aandragen van verbeterpunten
 • Verrichten van een benchmark 'effectieve bedrijfsvoering' voor zorgverzekeraars
 • Diverse onderzoeken naar de dynamiek en mobiliteit in de zorgverzekeringsmarkt