Zorgverzekerde kiest voor keuzevrijheid en prijs

Haarlem, 10 maart 2014 - Verzekerden hadden tot 1 februari 2014 weer de mogelijkheid over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Bijna 1,1 miljoen Nederlanders, ofwel 6,5% van de verzekerden koos voor een andere zorgverzekeraar. De mobiliteit is vrijwel gelijk gebleven aan vorig jaar wanneer de overgang van een volmachtbedrijf naar een andere zorgverzekeraar in seizoen 2012/2013 buiten beschouwing wordt gelaten. Veel verzekerden kozen dit jaar voor keuzevrijheid en prijs door over te stappen naar een goedkope (internet)polis zonder een selectief aanbod van zorgaanbieders of door te kiezen voor een restitutiepolis met een scherpe premie. De zogenoemde budgetpolissen, waarbij verzekerden tegen een relatief lage premie gebruik kunnen maken van een beperkt aanbod van geselecteerde zorgaanbieders, bleken minder geliefd. Bij deze budgetpolissen nam het totaal aantal verzekerden met slechts circa 30.000 toe tot 0,3 miljoen verzekerden. Daarentegen kende goedkope (internet) naturapolissen zonder selectief aanbod van zorgaanbieders een stijging van circa 180.000 tot 0,9 miljoen verzekerden. Dit blijkt uit het jaarlijkse mobiliteitsonderzoek van BS Health Consultancy.

Nominale jaarpremie met gemiddeld 115 euro gedaald
De gemiddelde betaalde nominale jaarpremie voor de basisverzekering, inclusief eventuele collectiviteitskortingen, daalde dit jaar met circa 115 euro tot ongeveer 1.100 euro. Dit is een sterkere daling dan eerder verwacht van het Ministerie van VWS. In september 2013 verwachtte zij een daling van slechts 24 euro. Vooral die zorgverzekeraars met de meest concurrerende premiestellingen hebben verzekerden gewonnen. Dit zijn niet de zorgverzekeraars die dit commerciële seizoen relatief vroeg hun premie bekend maakten. Zij hadden achteraf de relatief hoogste gemiddelde betaalde premie. De stijging van het volume van verzekerden is niet de enige parameter die bepalend is of een zorgverzekeraar als ‘winnaar' kan worden getypeerd. In toenemende mate wordt door zorgverzekeraars niet (alleen) meer op volume, maar juist meer op rendement gestuurd.

Collectiviteitsgraad stijgt verder tot 71%
Ook dit jaar steeg het aantal collectief verzekerden dat een collectiviteitskorting ontvangt. De collectiviteitsgraad is toegenomen tot 71%. Vorig jaar was dit nog 70% en twee jaar geleden 68%. Het aantal collectief verzekerden groeide vooral door deelname aan gelegenheidscollectiviteiten, zoals (patiënten)verenigingen, vakbonden en sociale diensten. Het aantal collectief verzekerden via een werkgeverscollectiviteit daalde met bijna 2%.

Aandeel Nederlanders met aanvullende verzekering verder gedaald tot 83%
In 2014 is 83% van de verzekerden aanvullende verzekerd. Vorig jaar was dit 84%. De daling van het aantal verzekerden met een aanvullende verzekering zette minder sterk door dan voorgaande jaren. Vorig jaar was nog sprake van een daling van circa 3%. Wel blijft het beeld bestaan dat individueel verzekerden minder vaak een aanvullende zorgverzekering afsluiten dan collectief verzekerden. Van de collectief verzekerden heeft in 2014 circa 88% een aanvullende zorgverzekering. Voor de individueel verzekerden bedraagt dit percentage 74%. Vorig jaar was dit respectievelijk 89% en 76%.

Stijging aantal verzekerden met vrijwillig eigen risico naar 10%
Het aantal verzekerden dat premiekorting ontvangt, omdat zij hebben gekozen voor een vrijwillig eigen risico, steeg dit jaar tot 10%. Vorig jaar koos nog 8% van de verzekerden voor een vrijwillig eigen risico van 100, 200, 300, 400 of 500 euro.

Reclame-uitgaven gestegen tot  59 miljoen euro
In het afgelopen commerciële seizoen stegen de reclamebestedingen van de zorgverzekeraars met 15% tot 59 miljoen euro. Zorgverzekeraars startten niet alleen eerder met het maken van reclame, maar gaven ook in de maand november relatief meer geld uit dan in het voorgaande jaar. Televisie is met 35 miljoen euro het mediumkanaal waaraan de meeste reclamegelden worden uitgegeven. Vervolgens de uitgaven aan radioreclame met 13 miljoen euro, gevolgd door internet (online display advertising) met een toename tot circa 5 miljoen euro. Niet alle zorgverzekeraars met relatief veel reclame-uitgaven zagen het aantal verzekerden toenemen. De zorgverzekeraar die relatief het meest groeide, gaf minder dan het gemiddelde van 3,50 euro per verzekerde aan reclame uit.

Lichte groei aantal verzekerden via indirect kanaal
In tegenstelling tot voorgaande jaren nam het aantal verzekerden dat instroomde via vergelijkingssites, dit jaar met circa 30% af. Wanneer de overstap van een volmachtbedrijf, naar een andere zorgverzekeraar als risicodrager, van vorig jaar buiten beschouwing wordt gelaten, is de instroom van verzekerden via het indirecte kanaal dit seizoen vrijwel gelijk aan dat van vorig jaar. Omdat de instroom van nieuwe verzekerden groter is dan de uitstroom is het totaal aantal verzekerden via het indirecte kanaal en vergelijkingssites licht toegenomen.

Toekomst zorgverzekeringsmarkt
Als geen ander wordt de zorgverzekeringsmarkt geconfronteerd met veranderingen die het zorgverzekeringslandschap de komende jaren zullen wijzigen. De "mate van (beleids)vrijheid voor de zorgverzekeraar" en de "mate waarin de zorginkoop tussen zorgverzekeraars daadwerkelijk gaat verschillen" vormen daarbij de belangrijkste onzekerheden met de grootste impact. Op basis van deze kernonzekerheden zijn door BS Health Consultancy vier toekomstscenario's geduid met de mogelijke gedragingen van de verschillende stakeholders.