Zorgverzekeringsmarkt stabiliseert en collectiviseert

Haarlem, 6 maart 2008 - De zorgverzekeringsmarkt die bij de introductie van de basisverzekering nog zo grillig was, stabiliseert. De premieslag is voorbij, het herstel van rendement staat voorop en verzekerden zijn vrijwel niet meer geïnteresseerd in een nieuwe verzekeraar. Stapte in 2006 bijna een kwart van de verzekerden over, in 2007 was de mobiliteit sterk gedaald en switchte slechts 4,5% van de verzekerden. Dit jaar zakt hun aantal verder naar 3,5%. De grootste verschuivingen hebben vooral plaatsgevonden tussen intermediaire zorgverzekeraars.

 

Internet en intermediairs zijn belangrijke verkoopkanalen
Hoewel het aantal directe aanmeldingen via internet is toegenomen, van 25% vorig jaar naar 30% dit jaar, blijft het intermediaire kanaal belangrijk voor zorgverzekeraars. Momenteel is ongeveer 20% van de ziektekostenverzekerden via het intermediaire kanaal verzekerd. Bijna alle zorgverzekeraars die met dit indirecte kanaal werken, zagen relatief veel nieuwe verzekerden binnenkomen via intermediairs. Gemiddeld is ruim 30% van de nieuwe verzekerden ingestroomd via het indirecte kanaal.

Onderlinge prijsconcurrentie is afgenomen
De onderlinge prijsconcurrentie is in 2008 afgenomen. De individuele nominale premie is dit jaar gemiddeld 2,5% gestegen(1). Daarnaast wordt er minder korting gegeven op collectieve basisverzekeringen. Dat percentage is gedaald van 7,3 naar 6,9%.
Sinds de introductie van de basisverzekering zijn ook de reclamebestedingen sterk afgenomen. Werd in het introductiejaar nog voor bijna € 80 miljoen reclame gemaakt, in 2006-2007 was dat bedrag al gezakt naar ruim € 45 miljoen, en in het afgelopen seizoen werd 'slechts' € 36 miljoen uitgegeven. Opvallend daarbij is dat direct writers niet structureel méér reclame maken dan zorgverzekeraars die meer met intermediairs samenwerken.

Collectiviteiten blijven bepalend
De collectiviteitsgraad is in 2008 verder toegenomen. Momenteel is bijna 60% van de ziektekostenverzekerden verzekerd via een collectiviteit. Daarmee wordt de stijging van de laatste jaren voortgezet. Prijszetting blijft belangrijk voor collectief verzekerden. Zorgverzekeraars met een relatief lage collectieve prijszetting hebben relatief veel collectief verzekerden gewonnen. Verzekeraars die hun verzekerdenportefeuille in 2008 met meer dan 5% hebben zien groeien, wisten het aantal individueel verzekerden constant te houden en zijn sterk gegroeid in het aantal collectief verzekerden.
Werkgeverscollectiviteiten blijven belangrijke klanten voor de zorgverzekeraar. Het bieden van bedrijfsgezondheidspakketten, waarbij zorg wordt gecombineerd met het verminderen van verzuim en het verhogen van de productiviteit, is een mogelijkheid om de loyaliteit van deze klantengroep te behouden en te vergroten. Momenteel is voor ongeveer 9% van de beroepsbevolking een dergelijk pakket afgesloten.

Minder druk op marge zorgverzekeraars
Nu de onderlinge prijsconcurrentie afneemt zullen alle zorgverzekeraars naar verwachting een beter resultaat halen op de basisverzekering dan in voorgaande jaren. De helft van de zorgverzekeraars zal in 2008 een positief technisch resultaat boeken op de basisverzekering. De andere helft - vooral de grotere zorgverzekeraars - houdt in 2008 nog een negatief technisch resultaat op de basisverzekering. Gezamenlijk zullen de zorgverzekeraars dit jaar naar verwachting circa € 135 miljoen verlies lijden op de basisverzekering. Dit geraamde verlies is aanzienlijk lager dan in 2007. Naar verwachting leden de zorgverzekeraars in 2007 gezamenlijk € 600 miljoen verlies op de basisverzekering.

Toekomst is aan doelgroepgericht beleid in combinatie met gerichte zorginkoop
De steeds verder gaande collectivisering van de zorgverzekeringsmarkt vraagt van de zorgverzekeraars in de toekomst een meer doelgroepgericht beleid. Het bieden van een specifieke dekking is daarbij niet genoeg. Het gaat om een juiste combinatie van prijs, dekking, communicatiekanaal én zorginkoopproduct. Vooral de invulling en organisatie van dat laatste aspect wordt voor zorgverzekeraars steeds belangrijker. Deels omdat ze een groter financieel risico lopen, maar ook om concurrerend te kunnen blijven.
Alleen zorgverzekeraars die daadwerkelijk maatwerk en keuzevrijheid bieden kunnen zich positief onderscheiden. Als verzekerden echt iets te kiezen hebben, zal dit niet alleen effect hebben op de mobiliteit op de zorgverzekeringsmarkt, maar ook op de marktwerking van de zorginkoopmarkt. Naar verwachting zal de mobiliteit in 2009 in elk geval weer iets gaan toenemen, omdat dan een groot aantal meerjarige collectieve contracten afloopt.

(1)  Dit percentage is gecorrigeerd voor de invoering van het verplichte eigen risico, wijzigingen in de dekking van de basisverzekering en de stijging van de zorgkosten.

- EINDE PERSBERICHT -