Markttoelating en patient access


Passende zorg is het adagium om de stijgende zorgkosten te beheersen. Dit betekent ook dat aan de instroom van innovaties scherpere eisen worden gesteld. Alvorens bij de patiënt te komen zullen na het verkrijgen van de handelsvergunning nog vele ‘hindernissen’ genomen moeten worden: van pakkettoelating, bekostiging tot aan de aanschaf en inzet van de innovatie in de zorgpraktijk. De route van innovatie naar patiënt kent inmiddels een wirwar aan regels en jargon: Horizonscanning, GVS 1A of 1B, bijlage 2, add-on, DBC, Sluis, beheerste instroom, Rapid review, doelmatigheidskorting, afslagen, referentietarieven, nacalculatie, periodieke herbeoordelingen, Drugs Access Protocol (DAP), voorwaardelijke toelating, financiële arrangementen,…

Lees meer →

Kennisbijeenkomsten


De zorgmarkt kent de laatste jaren vele veranderingen. Om medewerkers, aangesloten leden of andere belanghebbenden over een specifiek onderwerp te informeren en te laten inspireren kan een organisatie ervoor kiezen om een kennisbijeenkomst te organiseren. BS Health Consultancy kan uw organisatie ondersteunen, faciliteren bij de invulling van een dergelijke kennissessie. Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten:

Lees meer →

Organisatiediagnose en verbetering


Met een brede en diepe probleemanalyse van de situatie in de organisatie kunnen knelpunten zichtbaar worden gemaakt. Waarna een plan kan worden opgesteld met concrete verbetervoorstellen ten aanzien van het optimaliseren en (her)positioneren van bedrijfsprocessen en het (her)ontwerpen en inrichten van organisatiestructuren. De aanpak van organisatiediagnose en verbetering bestaat uit vier stappen. Allereerst worden de ambities en doelstellingen van de organisatie gedefinieerd. Ook worden de randvoorwaarden vastgesteld aan de hand van interviews met stakeholders en analyse van (interne) documentatie. Vervolgens wordt bij de tweede stap een brede en diepe probleemanalyse van de situatie gemaakt. Deze analyse wordt op verschillende gebieden…

Lees meer →

Business case ontwikkeling


Veranderingen in de markt of omstandigheden in de organisatie kunnen een aanleiding zijn om investeringen te doen in vaste activa, IT-systemen, nieuwe producten of markten. Om tot een weloverwogen besluit te komen zijn kennis van de markt, de organisatie en de kritische succesfactoren van belang. Aan de hand van een business case worden alle risico’s en opbrengsten van de te nemen beslissingen op een volledige en gestructureerde wijze in kaart gebracht. De methodiek bestaat uit vier stappen om te komen tot een volwaardige business case op basis waarvan de beste keuze kan worden gemaakt. Nadat in de eerste stap met…

Lees meer →

Benchmarking


Door de toegenomen concurrentie in de zorgmarkt bestaat er steeds meer behoefte om de organisatieprestaties te verbeteren. Om dit te bewerkstelligen is vooraf veelal behoefte aan inzicht in de (kwalitatieve en kwantitatieve) prestaties van de eigen organisatie vergeleken met de prestaties van de markt. Voor een dergelijke vergelijking is een benchmark onderzoek het aangewezen middel. Benchmarking is een methodiek om de verschillen van de kritische prestatie-indicatoren van de organisatie ten opzichte van de markt te meten en vast te stellen. En vervolgens een strategie voor verbeteringen te ontwikkelen. Onze aanpak van benchmarking bestaat uit vijf stappen. Allereerst worden de kritische…

Lees meer →

Partnerselectie en fusiebegeleiding


Voor het realiseren van een strategie kan het nodig zijn een verdergaande samenwerking met een andere organisatie aan te gaan dat over de vereiste activiteiten en/of competenties beschikt. Deze samenwerking kan uit verschillende gradaties bestaan zoals bijvoorbeeld een strategische alliantie, een joint venture of een uiteindelijk samengaan. Daarvoor moet eerst wel de meest geschikte samenwerkingspartner worden geselecteerd. Hiertoe dienen potentiële samenwerkingspartners te worden geselecteerd op basis van een brede set van criteria (activiteiten, competenties, marktpositie, financiële positie, ambitie en strategie etc.) BS Health Consultancy kan hierbij de vereiste ondersteuning bieden omdat wij ruime ervaring hebben met strategische markt- en concurrentie-analyses…

Lees meer →

Scenarioplanning


Aan de hand van scenario analyse wordt inzicht verkregen in mogelijke toekomsten. Scenarioplanning voorspelt niet de toekomst, maar helpt wel om te anticiperen op een mogelijke toekomst. Scenario’s helpen om toekomstige kansen en risico’s in kaart te brengen en om inzicht te verkrijgen in strategische opties en de consequenties daarvan. Met hulp van scenario’s kan de overstap worden gemaakt van denken in kleine stapjes naar het ontwikkelen van een strategische visie. Scenarioplanning bestaat uit 8 stappen. Door uit de verschillende markttrends en ontwikkelingen de twee kernonzekerheden en daarmee de assen van de scenario-matrix te identificeren kunnen vier mogelijke toekomstbeelden worden…

Lees meer →

Strategie en innovatie


Strategie is de juiste koers van de organisatie bepalen waarbij een heldere visie een noodzakelijk vertrekpunt is. Randvoorwaarden bij het definiëren van een strategie zijn goede inzichten in zowel de externe als de interne omgeving van de organisatie, waaronder ook een beeld van mogelijke toekomstscenario’s van de markt. Onze aanpak om tot een strategisch (business) plan te komen bestaat uit vier stappen. Allereerst worden de uitgangspunten bepaald door het definiëren van de missie en visie van de organisatie. Dit biedt een referentiekader en scope voor het strategievormingstraject. Vervolgens wordt een interne en extra analyse uitgevoerd. De interne analyse geeft onder…

Lees meer →