Strategie is de juiste koers van de organisatie bepalen waarbij een heldere visie een noodzakelijk vertrekpunt is. Randvoorwaarden bij het definiëren van een strategie zijn goede inzichten in zowel de externe als de interne omgeving van de organisatie, waaronder ook een beeld van mogelijke toekomstscenario’s van de markt.

Onze aanpak om tot een strategisch (business) plan te komen bestaat uit vier stappen. Allereerst worden de uitgangspunten bepaald door het definiëren van de missie en visie van de organisatie. Dit biedt een referentiekader en scope voor het strategievormingstraject. Vervolgens wordt een interne en extra analyse uitgevoerd. De interne analyse geeft onder meer inzicht in de financiële prestaties, het business model en de kerncompetenties van de organisatie. Bij de externe analyse wordt de markt, concurrentie en andere omgevingsaspecten als regelgeving en technologie in kaart gebracht. De derde stap in het strategievormingsproces is het genereren van strategische opties en het bepalen van de uiteindelijke keuze voor een optie. Om een juiste keuze te kunnen maken worden kwantitatieve en kwalitatieve risico’s en opbrengsten per strategische optie inzichtelijk gemaakt. Tenslotte wordt een implementatieplan opgesteld waarin de verschillende te nemen stappen worden geoperationaliseerd en uitgezet in de tijd.

Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten:

 • Ontwikkelen van een lange termijn strategie voor een middelgroot algemeen ziekenhuis
 • Strategieontwikkeling voor een categoraal ziekenhuis
 • Opstellen van een business plan voor diagnostic (treatment) centres in Nederland
 • Ontwikkelen van een market entry strategie voor een Duitse privékliniek
 • Market entry onderzoek ten aanzien van de care-markt voor een bouw- en vastgoedorganisatie
 • Strategisch positioneringsvraagstuk Nederlands Astmacentrum Davos
 • Ondersteunen van een revalidatie- en astmacentrum bij het opstellen van een strategisch beleidsplan
 • Strategieontwikkeling voor een GGZ-instelling
 • Ondersteunen bij strategievorming van een farmaceutische organisatie
 • Opstellen van een business plan voor een gezondheidscentrum
 • Opstellen van een business plan voor paramedische dienstverleners bij het verzelfstandigen van hun dienstverlening
 • Strategisch positioneringsvraagstuk franchiseconcept voor een gehandicaptenorganisatie
 • Strategische beleidsvorming voor diverse verzorgingshuizen
 • Opstellen van een bedrijfsplan op het gebied van PGB